Sähkön hinta kotitalouksille kallistuu

- Kolmasosa siirtoyhtiöistä nosti hintoja

- SuomiSolar Oy asiakastyytyväisyyskysely 9.1. 2020


Viime vuonna 77 verkkoyhtiöstä 23 yhtiötä nosti siirtohintoja. Korotukset olivat 3–15 prosenttia.

Energiaviraston mukaan siirtohintojen nousu on ollut viime vuosina maltillisinta Uudellamaalla ja voimakkainta Itä-Suomessa sekä Etelä-Suomessa Uudenmaan ulkopuolella.

Sähköverkon toimitusvarmuuden ylläpitäminen ja parantaminen edellyttää vuosina 2014–2036 yhteensä 9,7 miljardin euron korvausinvestointeja. Rahaa kuluu pääosin normaalin ylläpidon mukaiseen sähköverkon uusimiseen, kolmasosa käytetään lain vaatimaan toimitusvarmuuden parantamiseen.

Verkkoyhtiöillä on vapaus valita alueelleen sopivimmat keinot lain vaatiman toimitusvarmuustason saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2028 mennessä.

Leudon talven myötä sähköteho on riittänyt Suomessa hyvin. Mahdollisessa huippukulutustilanteessa kireällä pakkasella tuontia naapurimaista tarvittaisiin Energiaviraston arvion mukaan 3400 megawattia (Viite: YLE)

Kuvassa SuomiSolar Oy Toimitusjohtaja Jarmo Tiainen ja Kimmo Timonen


TARVEKARTOITUS JA MITOITUS
Onnistuneen tarvekartoituksen ja asiantuntevuuden ansiota 90.2 % vastaajista kokee lupaamiemme hyötyjen toteutuneen hyvin tai erittäin hyvin. Pääsääntöisesti tällä tarkoitetaan aurinkovoimalan vuosituotosta tai sijoitetulle rahasummalle saatavasta tuotosta antamaamme arviota. Selvisi että ne asiakkaat, jotka olivat päätyneet aurinkopaneeleiden hankintaan taloudelliseen kannattavuuteen liittyvistä syistä, olivat luvattujen hyötyjen toteutumiseen keskiarvoa tyytyväisempiä. Tyytymättömien osuus oli noin prosentti ja loput vastaajista kertoivat hyödyntäneensä aurinkosähköä niin vähän aikaa, etteivät halunneet ottaa kantaa hyötyjen toteutumiseen.
HINTATASO
84,3 % vastaajista kertoi SuomiSolarin tarjouksen olleen saman hintainen tai edullisempi kuin kilpaileva tarjous.
AURINKOVOIMALAN TOIMITUS
Hoidamme kohteiden toimitukset itse alusta loppuun. 92,2 % vastaajista koki asennuksen sopimisen sujuneen hyvin tai erittäin hyvin. Asteikolla 1=erittäin huonosti ja 5=erittäin hyvin, asennuksen jälkeen tapahtuvan yhteydenpidon koki hyväksi tai erittäin hyväksi suhdeluvun keskiarvo oli 4.4
Aurinkosähköjärjestelmien asentamisesta vastaavat omat asentajamme. Palveluketjun aikana asiakas on eniten tekemisissä asennusryhmän kanssa ja asiakaskokemuksen kannalta asennuksen sujuvuudella on valtava merkitys.
ASIAKASKOKEMUS JA KOKONAISTYYTYVÄISYYS (asteikolla 1-5)
Kyselyyn vastaajista 88% on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä hankintaan, keskiarvoksi tuli 4.5